Thử nghiệm  kiểm tra hiệu suất  Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong, Bình Thuận

Công suất: 200MWp

Địa điểm: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A, Tỉnh Bình Thuận

Tỷ lệ hiệu suất là thước đo chất lượng của một nhà máy điện mặt trời không phụ thuộc vào vị trí lắp đặt, do đó nó thường được xem như là một yếu tố chất lượng. Tỷ lệ hiệu suất (Performance Ratio – PR) được tính dưới dạng phần trăm và mô tả mối quan hệ giữa sản lượng năng lượng thực tế và lý thuyết của nhà máy điện mặt trời. Do đó, nó thể hiện tỷ lệ năng lượng thực sự có sẵn để xuất vào lưới điện sau khi trừ đi tổn thất năng lượng (vd: do tổn thất nhiệt và tổn thất truyền dẫn..) và phần điện năng tiêu thụ.

Các hạng mục chính EPC SOLAR thực hiện:

  

  

EPC SOLAR VN